Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.tekatltd.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Η ιστοσελίδα www.tekatltd.gr προσπαθεί ενεργά να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ορθότητα, τη σαφήνεια, την πληρότητα, τη χρονική ενημέρωση, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των παρεχομένων πληροφοριών. Κάθε επιχειρηματική ή άλλη απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτών των πληροφοριών είναι αποκλειστικά υπό την ευθύνη του χρήστη, και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να αποζημιώσουμε ή να διορθώσουμε ζημίες ή αντιφάσεις που προκύπτουν από τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας.

Διόδευση σε Ιστοσελίδες Τρίτων

Μέσω της ιστοσελίδας μας, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να ακολουθούν ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο αυτών των τρίτων ιστοσελίδων διαμορφώνεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη των διαχειριστών τους.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων και δεν εκφράζουμε ούτε ευθύνονται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα ή τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς τους τρίτους μέσω των παραπάνω συνδέσμων.

Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία των χρηστών μας, και η συμπερίληψή τους δεν υποννοεί καμία έγκριση ή επικύρωση από εμάς των τρίτων ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους. Η χρήση αυτών των συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών των ιστοσελίδων. Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε τους συνδέσμους προς τρίτους ιστοσελίδες οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική μας κρίση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε είδους, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπα κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.tekatltd.gr ή του αντίστοιχου δικαιούχου, και υπόκειται στην προστασία που παρέχουν οι ισχύουσες νομικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κάθε είδους τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή εκμετάλλευση, είτε σε μέρος είτε σε ολόκληρο, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του www.tekatltd.gr ή του αντίστοιχου δικαιούχου.

Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, και παρόλο που το www.tekatltd.gr χρησιμοποιεί λογισμικό για την ανίχνευση ιών στους υπολογιστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι πάντα απαλλαγμένες από οποιοδήποτε είδος σφάλματα ή ιούς. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης ή τρίτοι, είτε αυτή οφείλεται σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση (download), αλλοίωση ή μόλυνση αρχείων και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας, είτε λόγω ανεξουσίας παρεμβάσεις τρίτων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του δικού του συστήματος από ιούς και άλλες απειλές.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και πρέπει να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγουν την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας φέρει αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του www.tekatltd.gr λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία το www.tekatltd.gr εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το www.tekatltd.gr.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Το www.tekatltd.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τακτικά για ενδεχόμενες αλλαγές. Με τη συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας, θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Επιπλέον, ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς τον νόμο και, ως εκ τούτου, ακυρωτική, αυτή η διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θα έχει νομική ισχύ εάν δεν έχει διατυπωθεί γραπτώς και ενσωματωθεί σε αυτήν.

Η μη ενσωμάτωση ή η μη επιβολή από το www.tekatltd.gr οποιουδήποτε δικαιώματος ή όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή όρο.

Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.